HET VRIJ CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding HASSELT
 

Je CLB helpt

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht.

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook de leerling en de ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om een kind te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling/zijn ouders daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (hij wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan naar het CLB

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 • als je kind moeite heeft met leren
 • voor studie- en beroepskeuzehulp
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam…
 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid
 • met vragen over inentingen

Je kind moet naar het CLB

 • voor het systematisch contactmoment
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

 

Onze werking is op deze manier georganiseerd:

We werken met een onthaalmedewerker of -team per school.
Deze CLB-medewerkers zorgen voor:

 • Onthaal van nieuwe vragen
 • Toeleiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern)
 • Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten

Dit alles in een of enkele interventies.
Je kan dit team bereiken via de contactgegevens die je in het begin van het schooljaar via de school doorkrijgt,
of via het algemeen nummer van ons CLB: 011/ 37 94 90.

Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):

 • Uitgebreide analyse van de problemen
 • Begeleiden
 • Coördineren van begeleidingstrajecten
 • Verontrustende situaties, crisissituaties

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt.
De school, leerling en ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.

 

Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB

Vanaf schooljaar 2018-2019 wijzigen de medische consulten van het CLB.
Er zullen in de toekomst 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten.
Voor het schooljaar 2018-2019 werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen
in goede banen te leiden. Voor ieder systematisch contact krijg je briefwisseling met meer uitleg.
De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden.

Overgangsjaar 2018-2019 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment verplicht aanbod verplicht geen aanbod beperkt aanbod beperkt aanbod verplicht
Vaccinatieaanbod X X X (meisjes) X

We overlopen even de aandachtspunten:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad
  in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.
 • Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 • Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar.
  Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad.
  We kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden.
  Ze zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange periode.

 

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.
Welke inentingen kan je krijgen?
1ste   lagere school 6/7 jaar           Polio (Kinderverlamming),      Difterie (Kroep),      Tetanus (Klem),       Pertussis (Kinkhoest)
5de lagere school 10/11 jaar          Mazelen,                                 Bof (Dikoor),            Rubella (Rode hond)

 

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, dan maken we een dossier.
Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Naar een andere school

Wanneer je kind van school verandert, wordt het dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt
(besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).

 • De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding,
  (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag
  of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden automatisch
 • Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend.
  Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is.
  Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht.
  Dat is dus vanaf het moment dat je kind in de nieuwe school wordt ingeschreven en je dus
  via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop je dit leest).
  Dat moet zo snel omdat het dossier van je kind anders automatisch met de inschrijving verhuist.

 

Ook belangrijk om weten

 • Het CLB mag in geen enkel geval – tenzij er schriftelijke toelating is van ouders
  of de leerling ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.
 • Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn
  opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel
  na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.
 • Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting).
  Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden.
  Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen.
Ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling.
Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken.
Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken.
Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen.
Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben.
Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Een klacht?

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. We hebben een vaste werkwijze om klachten te behandelen.
Vraag er gerust naar bij je CLB.

Je kan ons bereiken:

Tijdens de openingsuren en in de herfst- en krokusvakantie.
Voor de openingsuren tijdens de kerstvakantie, paasvakantie en de grote vakantie kijk je best op onze website (www.vclblimburg.be).
Onze dienst is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en tussen 15 juli en 15 augustus.

Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

CLB Ch@t: DEL your problems, Take CTRL of your life:

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting?
Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan!

Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem!
Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing!

 • Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs
 • Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar clbchat.be
 • Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 20 u. en woensdag van 14 tot 20 u., schoolvakanties niet meegerekend.

Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school, via je leerkracht of zorgcoördinator.